Общее собрание акционеров ЧАО "Купянский МКК"

До уваги акціонерів ПрАТ «Куп’янський МКК»!

Приватне акціонерне товариство «Куп’янський молочноконсервний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00418142, місцезнаходження: 63702, Україна, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Ломоносова, буд. 26) повідомляє про проведення річних загальних зборів (далі – Збори).

Дата та час проведення Зборів – 27 квітня 2018 року о 10:00 год.

Місце проведення: 63702, Україна, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Ломоносова, буд. 26, заводоуправління, кімната актового залу. 

Реєстрація акціонерів та їх представників: 27 квітня 2018 року за місцем проведення Зборів, час початку реєстрації – 09:00, час закінчення реєстрації – 09:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 23 квітня 2018року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

 1. 1.       Обрання Лічильної комісії.
 2. 2.       Обрання Голови та секретаря Зборів.
 3. 3.       Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.
 4. 4.       Звіт виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. 5.       Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. 6.       Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 7. 7.       Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 8. 8.       Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.
 9. 9.       Затвердження бюджету фінансової діяльності Товариства на 2018 рік.
 10. 10.   Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
 11. 11.   Про визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
 12. 12.   Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 13. 13.   Про схвалення (затвердження) і прийняття до виконання угод, що укладені або будуть укладені між Товариством та Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК» в період з  30.04.2018 по 30.04.2019.
 14. 14.   Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (договорів, угод), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:  Хачатрян Л.М. - Голова Лічильної комісії; Лемішко О.І., Морозов С.І. - члени Лічильної комісії .

2. Обрати Головою зборів – Білоцерковського А.Б., секретарем зборів – Флоринську Н.О.

3. Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердити звіт виконавчого органу за 2017 рік.

5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.

7. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати

8. Направити 100% чистого прибутку за 2017 фінансовий рік в сумі 6106 тис. грн. на розвиток Товариства  (виробництво), дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не сплачувати.

9. Затвердити бюджет фінансової діяльності Товариства на 2018 рік щодо доходів і  витрат.

10. Припинити повноваження (відкликати) Наглядової ради у повному складі, а саме: Голови  Наглядової ради Товариства Масляка Ігора Валентиновича, членів Наглядової ради Товариства Флоринської Наталії Олександрівни, Потапової Ірини Петрівни, Кизим Тетяни Вікторівни.

11. Визначити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становитиме 4 (чотири) особи.

12.1. Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.

12.2. Затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів на безоплатній основі за виконання повноважень членів Наглядової ради в редакції, запропонованій Зборам.

12.3. Надати голові виконавчого органу повноваження укласти від імені Товариства такі договори із головою та членами Наглядової ради.

13. Схвалити (затвердити) і прийняти до виконання угоди, що укладені або будуть укладені між Товариством та Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК» в період з  30.04.2018 по 30.04.2019.

14. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариства (договорів купівлі-продажу, поставки, кредитних угод, генеральних кредитних угод, договорів застави, додаткових угод,  тощо)  гранична сукупна вартість яких не перевищує 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному Директору повноваження щодо підписання зазначених договорів.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітний

2017

попередній 2016

Усього активів 

274 545

249 500

Основні засоби (за залишковою вартістю)

129 800

100 215

Довгострокові фінансові інвестиції 

1 502

1 502

Запаси 

84 124

62 940

Сумарна дебіторська заборгованість 

40 533

38 468

Грошові кошти та їх еквіваленти 

4 073

1 499

Нерозподілений прибуток 

89 758

83 643

Власний капітал 

130 485

124 813

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

9 314

9 314

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

46 976

53 568

Поточні зобов'язання і забезпечення

97 084

71 119

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

6 106

12 340

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

37 254 376

37 254 376

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,163

0,331

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 37 254 376 штук, кількість голосуючих акцій 37 254 375 штук. Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (63702, Україна, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Ломоносова, буд.26, Заводоуправління) щосереди кожного тижня з 13-00 до 17-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради, начальник юридичного відділу Кизим Тетяна Вікторівна. Тел. (05742) 55954.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.kmk.ua.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: 63702, Україна, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Ломоносова, буд.26, ПрАТ «Куп’янський МКК».

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):

 (!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Опублікуванно в  офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР бюлетені Відомості НКЦПФР №55 від 21.03.2018 року

 

Генеральний Директор

ПрАТ «Куп’янський МКК»                                                                                                             О.О.Радченко 

 

 

Вернуться назад